ریشه حقق

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۲۸۷(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الْحَقُ‌ ۴۸
الْحَقَ‌ ۲۵
الْحَقِ‌ ۳۷
بِالْحَقِ‌ ۷۶
حَقَ‌ ۱۵
لَلْحَقُ‌ ۱
حَقّاً ۱۷
أَحَقُ‌ ۹
حَقٍ‌ ۶
حَقٌ‌ ۱۴
اسْتَحَقَّا ۱
اسْتَحَقَ‌ ۱
بِحَقٍ‌ ۱
حَقَّهُ‌ ۳
حَقِيقٌ‌ ۱
يُحِقَ‌ ۱
لِيُحِقَ‌ ۱
حَقَّتْ‌ ۵
لِلْحَقِ‌ ۶
لَحَقٌ‌ ۳
يُحِقُ‌ ۲
فَحَقَ‌ ۴
يَحِقَ‌ ۱
فَالْحَقُ‌ ۱
أَحَقَ‌ ۱
حَقُ‌ ۱
الْحَاقَّةُ ۳
لَحَقُ‌ ۱
حُقَّتْ‌ ۲

ریشه‌های مرتبط