ریشه من

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۴۰۹۷(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

(به فتح ميم) به چند معنى آيد: 1- شرطيه كه به دو فعل جزم مى‏دهد مثل [نساء:123]. 2- استفهام. نحو [يس:52]. كى ما را از قبرهايمان برانگيخت؟ [طه:49]. گفت: اى موسى پروردگار شما كيست؟ 3- اسم موصول و اكثر در اولواالعقل بكار مى‏رود مثل [حج:18]. در قرآن مجيد در غير اولى العقل نيز بكار رفته است مثل [نور:45]. «مَنْ يَمْشى عَلى بَطْنِهِ» خزندگان و «مَنْ يَمْشى عَلى اَرْبَعٍ» چهارپايان است. بقيه مطلب در كتب لغت ديده مى‏شود.


(به كسر ميم) حرف جر است و براى آن پانزده معنى ذكر كرده‏اند از جمله : 1- ابتداء غايت. به قول جماعتى معناى اصلى آن همين است و معانى ديگر به آن راجع اند و آن در مكان و زمان هر دو آيد مثل [اسراء:1]. و مثل «صُمْتُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». 2- تبعيض. مثل [بقره:253]. [عنكبوت:40]. علامتش آن است كه لفظ «بعض» در جاى آن قرار گيرد. 3- بيان. و بيشتر بعد از لفظ «ما» و «مَهْما» آيد نحو [فاطر:2]. [اعراف:132]. و در آيه [حج:30]. خالى از «ما مَهْما» است. باقى معانى در كتب لغت ديده شود.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
مِمَّا ۱۲۲
مِنْ‌ ۱۷۳۷
مِنَ‌ ۷۳۱
مَنْ‌ ۶۰۸
مِنْهَا ۹۴
مِنِّي‌ ۱۰
فَمَنْ‌ ۸۲
مِنْهُ‌ ۸۹
مِنْکُمْ‌ ۱۱۱
مِنْهُمْ‌ ۱۷۰
مِنْهُمَا ۱۰
لَمَنِ‌ ۲
مِمَّنْ‌ ۲۶
مِنَّا ۳۵
لَمِنَ‌ ۲۷
لِمَنْ‌ ۵۸
فَمَنِ‌ ۱۶
مِنْکُمُ‌ ۲
مَنِ‌ ۲۷
فَمِنَ‌ ۳
لِمَنِ‌ ۶
فَمِنْهُمْ‌ ۱۱
مِنْهُنَ‌ ۷
مِنْهُمُ‌ ۹
کَمَنْ‌ ۹
لَمَنْ‌ ۵
فَمِنْ‌ ۴
مِنْکَ‌ ۷
مِمَّنِ‌ ۱۰
لَمِنْکُمْ‌ ۱
أَمَّنْ‌ ۱۱
بِمَنْ‌ ۹
مِنْکُنَ‌ ۴
فَمِنْهُ‌ ۱
فَمِنْهَا ۱
لَمِنْ‌ ۱
فَمِنْکُمْ‌ ۲
بِمَنِ‌ ۲
مِمَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط