ریشه اخر

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۲۵۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

(فتح خاء) غير. ديگرى. مثل [اسراء:22] با خدا، خداى ديگر مگير و مثل [مائده:27] از يكى قبول شد و از آن ديگرى پذيرفته نگرديد. جمع آخر (بفتح خاء) آخرون است مثل [فرقان:4] يعنى كفّار گفتند: در آوردن قرآن مردمان ديگرى او را يارى كرده‏اند. مؤنث آخَر ،اخرى است(بر وزن كبرى) [طه:18] و جمع آن اَخَر (بر وزن صرد) است مثل [بقره:184] اين كلمه همواره وصف استعمال مى‏شود و در تمام مشتقّات آن معناى اوّلى ملحوظ است.


ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
بِالْآخِرَةِ ۲۲
الْآخِرِ ۲۳
الْآخِرَةُ ۸
الْآخِرَةِ ۷۰
أُخَرَ ۴
تَأَخَّرَ ۲
الْأُخْرَى‌ ۵
أُخَرُ ۱
أُخْرَى‌ ۱۸
آخِرَهُ‌ ۱
الْآخِرَةَ ۱۲
أُخْرَاکُمْ‌ ۱
أَخَّرْتَنَا ۱
آخَرِينَ‌ ۱۱
بِآخَرِينَ‌ ۱
الْآخَرِ ۱
آخَرَانِ‌ ۱
فَآخَرَانِ‌ ۱
آخِرِنَا ۱
يَسْتَأْخِرُونَ‌ ۵
أُخْرَاهُمْ‌ ۱
لِأُخْرَاهُمْ‌ ۱
آخَرُونَ‌ ۵
آخَرَ ۱۱
آخِرُ ۱
أَخَّرْنَا ۱
نُؤَخِّرُهُ‌ ۱
الْآخَرُ ۲
يُؤَخِّرَکُمْ‌ ۱
يُؤَخِّرُهُمْ‌ ۳
أَخِّرْنَا ۱
الْمُسْتَأْخِرِينَ‌ ۱
لَلْآخِرَةُ ۲
أَخَّرْتَنِ‌ ۱
الْآخَرِينَ‌ ۵
الْآخِرِينَ‌ ۹
الْآخِرَ ۳
تَسْتَأْخِرُونَ‌ ۱
آخَرُ ۱
لِلْآخِرِينَ‌ ۱
الْآخِرُ ۱
أَخَّرْتَنِي‌ ۱
يُؤَخِّرَ ۱
يُؤَخِّرْکُمْ‌ ۱
يُؤَخَّرُ ۱
يَتَأَخَّرَ ۱
أَخَّرَ ۱
أَخَّرَتْ‌ ۱
لَلْآخِرَةَ ۱

ریشه‌های مرتبط