ریشه لم

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۳۴۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

حرف جزم است و مضارع را قلب به ماضى مى‏كند [نوح:6]. خواندنم نيافزود آنها را مگر فرار.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
لَمْ‌ ۳۲۴
فَلَمْ‌ ۲۴
فَإِنْ‌ ۹۲

ریشه‌های مرتبط