ریشه وله

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۲۸۱۶(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
اللَّهِ‌ ۹۴۰
لِلَّهِ‌ ۱۴۳
اللَّهُ‌ ۹۷۲
بِاللَّهِ‌ ۱۴۰
اللَّهَ‌ ۵۹۲
فَاللَّهُ‌ ۶
الَّهِ‌ ۱
اللَّهُمَ‌ ۵
فَلِلَّهِ‌ ۶
آللَّهُ‌ ۲
تَاللَّهِ‌ ۹

ریشه‌های مرتبط