ریشه خلق

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۲۶۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
خَلَقَکُمْ‌ ۱۶
خَلَقَ‌ ۶۳
خَلاَقٍ‌ ۲
خَلْقِ‌ ۵
يَخْلُقُ‌ ۱۲
أَخْلُقُ‌ ۱
خَلَقَهُ‌ ۴
خَلاَقَ‌ ۱
خَلَقْتَ‌ ۲
خُلِقَ‌ ۵
خَلْقَ‌ ۴
تَخْلُقُ‌ ۱
خَلَقْنَاکُمْ‌ ۹
خَلَقَهُمْ‌ ۴
خَالِقُ‌ ۴
خَلَقْتَنِي‌ ۲
خَلَقْتَهُ‌ ۳
الْخَلْقُ‌ ۲
الْخَلْقِ‌ ۴
خَلَقْنَا ۲۲
يُخْلَقُونَ‌ ۳
بِخَلاَقِهِمْ‌ ۲
بِخَلاَقِکُمْ‌ ۱
الْخَلْقَ‌ ۸
خَلْقٍ‌ ۷
خَلَقُوا ۴
کَخَلْقِهِ‌ ۱
بِخَلْقٍ‌ ۲
خَلَقْنَاهُ‌ ۴
خَالِقٌ‌ ۲
الْخَلاَّقُ‌ ۲
خَلَقَهَا ۱
يَخْلُقُونَ‌ ۲
خَلْقاً ۷
يَخْلُقَ‌ ۲
خَلَقَکَ‌ ۲
خَلَقْتُکَ‌ ۱
خَلْقَهُ‌ ۲
مُخَلَّقَةٍ ۲
يَخْلُقُوا ۱
فَخَلَقْنَا ۲
الْخَالِقِينَ‌ ۲
خَلَقَنِي‌ ۱
خُلُقُ‌ ۱
تَخْلُقُونَ‌ ۱
خَلْقُ‌ ۳
لِخَلْقِ‌ ۱
خَلْقُکُمْ‌ ۱
خَالِقٍ‌ ۱
خَلَقْنَاهُمْ‌ ۳
اخْتِلاَقٌ‌ ۱
خَلَقْتُ‌ ۳
يَخْلُقُکُمْ‌ ۱
لَخَلْقُ‌ ۱
خَلَقَهُنَ‌ ۲
خَلْقَهُمْ‌ ۱
خَلَقْنَاهُمَا ۱
خَلْقِکُمْ‌ ۱
بِخَلْقِهِنَ‌ ۱
بِالْخَلْقِ‌ ۱
خُلِقُوا ۱
الْخَالِقُونَ‌ ۲
تَخْلُقُونَهُ‌ ۱
الْخَالِقُ‌ ۱
خُلُقٍ‌ ۱
فَخَلَقَ‌ ۱
نَخْلُقْکُمْ‌ ۱
خُلِقَتْ‌ ۱
يُخْلَقْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط