ریشه جمع

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه جمع‌)

تکرار در قرآن: ۱۲۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

گرد آوردن. [كهف:99] در صور دميده مى‏شود پس آنها را به طرز مخصوص گرد آوريم [انعام:12] از اين آيه به نظر مى‏آيد كه به وجود آمدن و مردن انسانها جمع شدن تا قيامت است و چون قيامت مدّت جمع كردن تمام مى‏شود و حساب آغاز مى‏گردد همچنين است آيه 26 حاثيه و 87 نساء. [يوسف:15] پس چون تااو را بردند و هم راى شدند كه او را در قعر چاه افكنند . راغب مى‏گويد: اجماع در اكثر اوقات در اجتماع رأى و فكر گفته مى‏شود «اَجْمَعَ الْمُسْلِمونَ عَلى هذا» يعنى آرائشان بر اين جمع شد (ترجمه آزاد) . آيه گذشته و آيه 102 همان سوره و 71 يونس و 64 طه تقريباً همه در يك مضمون اند. [آل عمران:173] شايد منظور آن باشد كه مردم درباره شما هم رأى شدند يا براى شما نيرو و افراد شما را گرد آوردند ولى راجع به محل آيه، معناى اوّلى بهتر است . [قمر:45] مصدر در اينجا به معنى مفعول است يعنى به زودى جمع شدگان منهزم مى‏شوند و پشت گردانده فرار مى‏كنند . جميع و اجمع و اجمعون براى تأكيد اجتماع است اجمعون صفت معرفه واقع مى‏شود ومنصوب بودنش براى حال صحيح نيست ولى جميع براى حال منصوب مى‏شود و از حيث معنى تأكيد مى‏كند (راغب) [حجر:30] [اعراف:58].

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
جَمِيعاً ۴۹
أَجْمَعِينَ‌ ۲۳
جَامِعُ‌ ۲
جَمَعْنَاهُمْ‌ ۱
الْجَمْعَانِ‌ ۴
يَجْمَعُونَ‌ ۳
جَمَعُوا ۱
تَجْمَعُوا ۱
لَيَجْمَعَنَّکُمْ‌ ۲
يَجْمَعُ‌ ۳
لَجَمَعَهُمْ‌ ۱
جَمْعُکُمْ‌ ۱
فَأَجْمِعُوا ۲
مَجْمُوعٌ‌ ۱
أَجْمَعُوا ۲
أَجْمَعُونَ‌ ۳
اجْتَمَعَتِ‌ ۱
مَجْمَعَ‌ ۲
فَجَمَعْنَاهُمْ‌ ۱
جَمْعاً ۳
فَجَمَعَ‌ ۱
اجْتَمَعُوا ۱
جَامِعٍ‌ ۱
فَجُمِعَ‌ ۱
مُجْتَمِعُونَ‌ ۱
لَجَمِيعٌ‌ ۱
جَمِيعٌ‌ ۳
الْجَمْعِ‌ ۲
جَمْعِهِمْ‌ ۱
يَجْمَعُکُمْ‌ ۲
الْجَمْعُ‌ ۱
لَمَجْمُوعُونَ‌ ۱
جَمَعَ‌ ۲
نَجْمَعَ‌ ۱
جُمِعَ‌ ۱
جَمْعَهُ‌ ۱
جَمَعْنَاکُمْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط