ریشه الک

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۸۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
لِلْمَلاَئِکَةِ ۹
الْمَلاَئِکَةِ ۱۲
مَلاَئِکَتِهِ‌ ۳
الْمَلَکَيْنِ‌ ۱
الْمَلاَئِکَةُ ۳۱
الْمَلاَئِکَةَ ۹
مَلَکٌ‌ ۶
مَلَکاً ۳
مَلَکَيْنِ‌ ۱
بِالْمَلاَئِکَةِ ۱
مَلاَئِکَةٌ ۲
مَلاَئِکَةً ۴
مَلَکُ‌ ۱
مَلاَئِکَتُهُ‌ ۱
مَلاَئِکَتَهُ‌ ۱
مَلَکٍ‌ ۱
الْمَلَکُ‌ ۲

ریشه‌های مرتبط