ریشه جنن

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۲۰۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


«جَنان» از مادّه «جَنَّ» به قلب که در درون سینه پوشانده شده، مى گویند.

«مجنون» از مادّه «جُنُون» به کسى مى گویند که عقلش پوشیده شده.

«جَنین» از مادّه «جنّ» به طفلى مى گویند که در رحم مادر پوشانده شده.


ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
جَنَّاتٍ‌ ۴۱
الْجَنَّةَ ۱۸
الْجَنَّةِ ۲۷
جَنَّةٍ ۵
جَنَّةٌ ۳
جَنَّاتٌ‌ ۷
جَنَّاتِ‌ ۱۱
جَنَ‌ ۱
الْجِنَ‌ ۳
الْجِنِ‌ ۱۶
الْجَنَّةُ ۶
جِنَّةٍ ۲
الْجِنَّةِ ۴
جَنَّاتُ‌ ۹
لَمَجْنُونٌ‌ ۳
الْجَانَ‌ ۲
الْجِنُ‌ ۳
جَنَّتَيْنِ‌ ۲
الْجَنَّتَيْنِ‌ ۲
جَنَّتَهُ‌ ۱
جَنَّتَکَ‌ ۱
جَنَّتِکَ‌ ۱
جِنَّةٌ ۳
جَنَّةُ ۳
جَنَّةِ ۱
جَانٌ‌ ۵
جَنَّتَانِ‌ ۳
بِجَنَّتَيْهِمْ‌ ۱
مَجْنُونٍ‌ ۲
الْجِنَّةُ ۱
بِالْجَنَّةِ ۱
الْجَنَّاتِ‌ ۱
مَجْنُونٌ‌ ۴
أَجِنَّةٌ ۱
جُنَّةً ۲
بِمَجْنُونٍ‌ ۲
جَنَّةَ ۱
جَنَّةً ۱
جَنَّتِي‌ ۱

ریشه‌های مرتبط