ریشه سوع

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه سوع‌)

تکرار در قرآن: ۴۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
السَّاعَةُ ۱۵
سَاعَةً ۶
السَّاعَةِ ۱۰
سَاعَةِ ۱
السَّاعَةَ ۱۲
بِالسَّاعَةِ ۲
سَاعَةٍ ۱
لِلسَّاعَةِ ۱

ریشه‌های مرتبط