ریشه قرى

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه قرى‌)

تکرار در قرآن: ۵۷(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الْقَرْيَةَ ۳
قَرْيَةٍ ۱۹
الْقَرْيَةِ ۷
الْقُرَى‌ ۱۷
قَرْيَتِکُمْ‌ ۲
قَرْيَتِنَا ۱
قَرْيَةٌ ۱
قَرْيَةً ۳
قُرًى‌ ۲
الْقَرْيَتَيْنِ‌ ۱
قَرْيَتِکَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط