ریشه برک

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۳۲(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
مُبَارَکاً ۴
مُبَارَکٌ‌ ۴
تَبَارَکَ‌ ۷
بَرَکَاتٍ‌ ۲
بَارَکْنَا ۶
بَرَکَاتُهُ‌ ۱
فَتَبَارَکَ‌ ۲
مُبَارَکَةٍ ۲
مُبَارَکَةً ۱
بُورِکَ‌ ۱
الْمُبَارَکَةِ ۱
بَارَکَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط