ریشه نذر

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۱۳۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

نذر آن است كه چيز غيرواجب را بر خويش واجب گردانى در لغت آمده «نَذَرَ نَذْراً: اَوْجَبَ عَلى نَفْسِهِ مالَيْسَ بِواجِبٍ» نذر معلق بشرط آن است كه گويد: اگر از اين مرض صحت يافتم پنج روز براى خدا روزه خواهم گرفت و اگر معلق نباشد آن را نذر تبرعى گويند مثل «لِلَّهِ عَلَىَّ أَنْ أَصُومَ غَداً». [بقره:270]. [انسان:7]. * [آل عمران:35]. معنى آيه در «حرر» گذشت. بعضى نذر را وعده مشروط گفته‏اند: «النَّذْرُ ماكانَ وَعْداً عَلى شَرْطٍ».

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
أَنْذَرْتَهُمْ‌ ۲
تُنْذِرْهُمْ‌ ۲
نَذِيراً ۱۲
مُنْذِرِينَ‌ ۷
نَذَرْتُمْ‌ ۱
نَذْرٍ ۱
نَذَرْتُ‌ ۲
نَذِيرٍ ۶
نَذِيرٌ ۲۳
لِأُنْذِرَکُمْ‌ ۱
أَنْذِرْ ۳
لِتُنْذِرَ ۶
يُنْذِرُونَکُمْ‌ ۲
لِيُنْذِرَکُمْ‌ ۲
لِيُنْذِرُوا ۱
أَنْذِرِ ۲
الْمُنْذَرِينَ‌ ۵
النُّذُرُ ۴
مُنْذِرٌ ۴
لِيُنْذَرُوا ۱
النَّذِيرُ ۲
أَنْذِرُوا ۱
لِيُنْذِرَ ۴
يُنْذِرَ ۱
أُنْذِرُوا ۲
أَنْذِرْهُمْ‌ ۲
تُنْذِرَ ۲
أُنْذِرُکُمْ‌ ۱
يُنْذَرُونَ‌ ۱
نُذُورَهُمْ‌ ۱
الْمُنْذِرِينَ‌ ۲
مُنْذِرُونَ‌ ۱
تُنْذِرُ ۲
أُنْذِرَ ۱
أَنْذَرْتُکُمْ‌ ۱
أَنْذَرَ ۱
النُّذُرِ ۱
نُذُرِ ۶
بِالنُّذُرِ ۳
أَنْذَرَهُمْ‌ ۱
نَذِيرِ ۱
فَأَنْذِرْ ۱
بِالنَّذْرِ ۱
نُذْراً ۱
أَنْذَرْنَاکُمْ‌ ۱
مُنْذِرُ ۱
فَأَنْذَرْتُکُمْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط