ریشه شرى

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه شرى‌)

تکرار در قرآن: ۲۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

(بر وزن علم) خريدن. فروختن. در مجمع ذيل آيه «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرى...» فرموده: شراء از اضداد است و در خريدن و فروختن هر دو به كار رود. همچنين است قول صحاح و قاموس و اقرب، مصدر آن شراء و شرى است. ايض: اشتراء به معنى خريدن و فروختن است چنانكه در قاموس و اقرب گويد. [يوسف:20]. يعنى او را به قيمت ناقصى فروختند ايضاً [بقره:207]. كه به معنى فروختن است. و آن در ليلة المبيت درباره على عليه السلام نازل شده است (تفسير عياشى). اشتراء در آيات [بقره:90]. [آل عمران:187]. و ساير آيات به معنى فروختن است. در جاهائيكه به معنى فروختن است كلمه به معنى فروختن است كلمه مقارن باء مبيع است [بقره:41]. و آنجا كه به معنى خريدن باشد، مقرون به باء به معنى قيمت و ثمن است نحو [بقره:16].

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
اشْتَرَوُا ۴
تَشْتَرُوا ۳
لِيَشْتَرُوا ۱
اشْتَرَوْا ۳
اشْتَرَاهُ‌ ۲
شَرَوْا ۱
يَشْتَرُونَ‌ ۵
يَشْرِي‌ ۱
يَشْرُونَ‌ ۱
نَشْتَرِي‌ ۱
اشْتَرَى‌ ۱
شَرَوْهُ‌ ۱
يَشْتَرِي‌ ۱

ریشه‌های مرتبط