ریشه قصص

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه قصص‌)

تکرار در قرآن: ۳۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

(به فتح ق، ص) سرگذشت و تعقيب و نقل قصه. مصدر و اسم هر دو آمده است. طبرسى ذيل آيه 62 بقره فرموده: قصص به معنى قصه و سرگذشت است و در ذيل آيه 111 يوسف فرموده: قصص خبرى است كه بعضى پشت سر بعضى باشد از اخبار گذشتگان على هذا قصص مفرد است، راغب آن را جمع دانسته و گويد: قصص اخبارى است پى جوئى و پيروى شده. اصل قَصّ و قَصَص به معنى پى جويى است «قَصَّ اَثَرَهُ قَصّاً وَ قَصَصاً: تَبَعَّهُ شَیئاً بَعْدَ شَىْ‏ءٍ» سرگذشت را از آن قصص و قصّه گويند كه گوينده آن را تعقيب مى‏كند و در دنبال آن است. [قصص:25]. چون موسى پيش شعيب آمد و سرگذشت خويش را حكايت كرد گفت نترس از قوم ستمكاران نجات يافتى. در مجمع و اقرب و مصباح گفته: «قَصَّ الْخَبَرَ» يعنى سرگذشت را آنطور كه بود حكايت كرد. * [قصص:11]. مادر موسى به خواهرش گفت: او را بجوى«قصّ» در اينجا به معنى اصلى به كار رفته. * [يوسف:3]. بعضى قصص را در آيه مصدر گرفته و احسن البيان گفته‏اند ولى اسم بهتر است يعنى ما بهترين سرگذشت را براى تو حكايت مى‏كنيم. * [كهف:64]. قصصاً در آيه به معنى پى جويى و اتباع اثر است و آن مصدر است در موضع حال، تقديرش«يَقُصَّانِ الْاَثَرَ قَصَصاً» مى‏باشد يعنى گفت: آن همان است كه مى‏جستيم و پى جويانه به نشانه قدمهاى خويش بازگشتند.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الْقِصَاصُ‌ ۱
الْقِصَاصِ‌ ۱
قِصَاصٌ‌ ۲
الْقَصَصُ‌ ۱
قَصَصْنَاهُمْ‌ ۱
نَقْصُصْهُمْ‌ ۱
يَقُصُ‌ ۲
يَقُصُّونَ‌ ۲
فَلَنَقُصَّنَ‌ ۱
نَقُصُ‌ ۵
فَاقْصُصِ‌ ۱
الْقَصَصَ‌ ۲
نَقُصُّهُ‌ ۱
الْقَصَصِ‌ ۱
تَقْصُصْ‌ ۱
قَصَصِهِمْ‌ ۱
قَصَصْنَا ۲
قَصَصاً ۱
قُصِّيهِ‌ ۱
قَصَ‌ ۱
نَقْصُصْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط