مِائَة

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

صد. [بقره:259]. خدا او را صد سال بميراند [نور:2]. زن زنا دهنده و مرد زناكننده به هر يك صد تازيانه بزنيد.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...