أَو

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

حرف عطف است و تا يازده معنى براى آن شمرده‏اند (اقرب المورد) از جمله، شّك مثل [كهف:19]،گفتند: يك روز يا قسمتى از روز را توقّف كرديم. از جمله اِبهام مثل [سباء:24].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول