سُنْبُلَة

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

خوشه. [بقره:261]. جمع آن سنابل و سنبلات است مثل [يوسف:43]. سنبله براى مفرد و سنبل براى مطلق است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...