ریشه سنبل

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه سنبل‌)

تکرار در قرآن: ۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

خوشه. [بقره:261]. جمع آن سنابل و سنبلات است مثل [يوسف:43]. سنبله براى مفرد و سنبل براى مطلق است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
سَنَابِلَ‌ ۱
سُنْبُلَةٍ ۱
سُنْبُلاَتٍ‌ ۲
سُنْبُلِهِ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط