بَعْد

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(به فتح اوّل) پس. مقابل قبل.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول