ریشه و

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۹۵۹۴(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
وَ ۹۵۹۱
فَوَ ۳

ریشه‌های مرتبط