23

از الکتاب

آیات نازل شده در این سال (تخمینی)

الأحزاب ٥٣,الأحزاب ٥٤,الأحزاب ٥٥,البقرة ٢٦٠,البقرة ٢٦١,البقرة ٢٦٢,البقرة ٢٨٤,البقرة ٢٨٥,البقرة ٢٨٦,المائدة ١,المائدة ٢,المائدة ٣,المائدة ٤,المائدة ٥,المائدة ٦,المائدة ٧,المائدة ٨,المائدة ٩


کلمات نازل شده در این سال ریشه کلمات نازل شده در این سال
در حال بارگیری...
در حال بارگیری...

موضوعات نازل شده در این سال

در حال بارگیری...