ریشه خشى

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
خَشْيَةِ ۳
تَخْشَوْهُمْ‌ ۲
اخْشَوْنِي‌ ۱
فَاخْشَوْهُمْ‌ ۱
لْيَخْشَ‌ ۱
خَشِيَ‌ ۴
يَخْشَوْنَ‌ ۷
کَخَشْيَةِ ۱
خَشْيَةً ۱
اخْشَوْنِ‌ ۲
تَخْشَوُا ۱
نَخْشَى‌ ۱
تَخْشَوْنَهُمْ‌ ۱
تَخْشَوْهُ‌ ۱
يَخْشَ‌ ۲
تَخْشَوْنَ‌ ۱
خَشْيَةَ ۲
فَخَشِينَا ۱
يَخْشَى‌ ۶
تَخْشَى‌ ۲
خَشِيتُ‌ ۱
خَشْيَتِهِ‌ ۱
اخْشَوْا ۱
تَخْشَاهُ‌ ۱
يَخْشَوْنَهُ‌ ۱
فَتَخْشَى‌ ۱
يَخْشَاهَا ۱

ریشه‌های مرتبط