ریشه عذب

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۳۷۳(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
عَذَابٌ‌ ۸۰
الْعَذَابِ‌ ۳۵
الْعَذَابُ‌ ۲۲
عَذَابِ‌ ۱۴
الْعَذَابَ‌ ۲۹
عَذَابَ‌ ۳۷
يُعَذِّبُ‌ ۷
بِعَذَابٍ‌ ۱۲
فَأُعَذِّبُهُمْ‌ ۱
عَذَاباً ۳۹
يُعَذِّبَهُمْ‌ ۲
بِعَذَابِکُمْ‌ ۱
فَيُعَذِّبُهُمْ‌ ۱
يُعَذِّبُکُمْ‌ ۱
أُعَذِّبُهُ‌ ۲
تُعَذِّبْهُمْ‌ ۲
عَذَابُ‌ ۹
عَذَابِي‌ ۹
مُعَذِّبُهُمْ‌ ۱
لِيُعَذِّبَهُمْ‌ ۲
مُعَذِّبَهُمْ‌ ۱
يُعَذِّبَهُمُ‌ ۱
يُعَذِّبْهُمُ‌ ۲
عَذَّبَ‌ ۱
يُعَذِّبْکُمْ‌ ۳
نُعَذِّبْ‌ ۱
سَنُعَذِّبُهُمْ‌ ۱
عَذَابٍ‌ ۱۴
يُعَذِّبُهُمْ‌ ۱
عَذَابُهُ‌ ۱
لَعَذَابُ‌ ۵
مُعَذِّبِينَ‌ ۱
عَذَابَهُ‌ ۲
مُعَذِّبُوهَا ۱
تُعَذِّبَ‌ ۱
نُعَذِّبُهُ‌ ۱
فَيُعَذِّبُهُ‌ ۲
بِالْعَذَابِ‌ ۶
عَذَابَهُمَا ۱
عَذْبٌ‌ ۲
عَذَابَهَا ۱
بِمُعَذَّبِينَ‌ ۳
فَبِعَذَابِنَا ۲
الْمُعَذَّبِينَ‌ ۱
لَأُعَذِّبَنَّهُ‌ ۱
کَعَذَابِ‌ ۱
بِعَذَابِ‌ ۱
يُعَذِّبَ‌ ۲
لِيُعَذِّبَ‌ ۱
عَذَابِهَا ۱
يُعَذِّبْهُ‌ ۱
لَعَذَّبْنَا ۱
يُعَذِّبُنَا ۱
لَعَذَّبَهُمْ‌ ۱
عَذَّبْنَاهَا ۱

ریشه‌های مرتبط