ریشه بدو

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۳۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

ظهور شديد (مفردات) [زمر:47]، از خدا براى آنان آنچه گمان نمى‏كردند آشكار شد. قاموس آنرا مطلق ظهور گفته است. [ممتحنه:4]، ميان ما و شما دشمنى و كينه آشكار شد. در جاى ظهور رأى و مصلحت نيز به كار رفته مثل [يوسف:35]، بعد چنين مصلحت شد كه او را تا مدّتى محبوس كنند. [هود:27]، كلمه «بادى» را بعضى بادى بادءِ با همزه آخر خوانده‏اند (مجمع البيان) بنا بر قرائت اوّل، اصل آن از بدء به معنى شروع و بنا بر قرائت دوّم از بدوّ به معنى ظهور است. بادى الرأى بنا بر معنى اول كسى است كه نا پخته رأى باشد و بنا بر معنى دوّم كسى كه اظهار رأى مى‏كند در حاليكه تحقيق نكرده است(مفردات). «بادِىَ الرأى» در آيه اگر قيد «اتَبَّعَكَ» باشد معنى اين مى‏شود: از تو پيروى نكرده مگر فرومايگان ما بى‏آنكه تدبّر و تحقيق كنند [حج:25]، «باد» در اينجا به معنى مسافر است كه ظاهر مى‏شود يعنى: مقيم و مسافر در آن يكسان است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
تُبْدُونَ‌ ۳
تُبْدُوا ۴
تُبْدُوهُ‌ ۱
بَدَتِ‌ ۱
يُبْدُونَ‌ ۱
تُبْدَ ۲
بَدَا ۶
تُبْدُونَهَا ۱
لِيُبْدِيَ‌ ۱
بَدَتْ‌ ۱
بَادِيَ‌ ۱
يُبْدِهَا ۱
الْبَدْوِ ۱
فَبَدَتْ‌ ۱
الْبَادِ ۱
يُبْدِينَ‌ ۲
لَتُبْدِي‌ ۱
بَادُونَ‌ ۱
مُبْدِيهِ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط