لَمَدِينُون

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«مَدِیْنُون» از مادّه «دین» به معناى «جزا» است، یعنى آیا به ما جزا داده خواهد شد؟!

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...