عِظَاما

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«عظام» از مادّه «عَظْم» به معناى استخوان ها است و اگر مى بینیم که «تراب» در سوره «صافات» بر آن مقدم داشته شده، ممکن است اشاره به یکى از سه نکته باشد (رجوع به تراب).

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...