تُرَابا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«تراب» به معناى خاک است و در سوره «صافات»، بر «عظام» (استخوان ها) مقدم داشته شده، این امر ممکن است اشاره به یکى از سه نکته باشد: نخست این که گر چه انسان بعد از مرگ، ابتداء به صورت استخوان و بعد خاک در مى آید، ولى چون بازگشت خاک به حیات، عجیب تر است مقدم ذکر شده. دوم این که هنگامى که بدن مردگان متلاشى مى شود، نخست گوشت ها تبدیل به خاک مى گردد و در کنار استخوان ها قرار مى گیرد، بنابراین در آنِ واحد هم خاک است و هم استخوان. سوم این که «تراب»، اشاره به جسدهاى نیاکان دور است و «عظام» اشاره به بدن هاى پدران که هنوز کاملاً تبدیل به خاک نشده است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...