ریشه فرغ

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه فرغ‌)

تکرار در قرآن: ۶(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
أَفْرِغْ‌ ۲
أُفْرِغْ‌ ۱
فَارِغاً ۱
سَنَفْرُغُ‌ ۱
فَرَغْتَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط