ریشه ولد

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۱۰۲(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

فرزندخواه فرزند انسان باشد ياغير آن بر مذكر ومونث، تثنيه و جمع اطلاق مى‏شود و بروزن «فَرَسْ، فَلْس، قُفْل، جِسْر» خوانده مى‏شود. ولى در قرآن مجيد فقط بر وزن اول بكار رفته است. وُلْد بر وزن قفل جمع وَلَد نيز آيد چنانكه جوهرى گفته است. [ آل عمران:47]. گفت: خدايا چطور فرزندى خواهم داشت حال آنكه كسى به من دست نزده است. وِلادَتْ، وِلاد و مَوْلِد (به كسر لام) مصدراند به معنى زاييدن. [صافات:151-152]. بدان آنها از روى باطل مى‏گويند: خدا فرزند زاييده و حقا كه آنها دروغگويانند. والد پدر حقيقى و والده مادر حقيقى كه انسان از آن دو بوجود آمده است به خلاف اب و ام كه اعم اند [لقمان:33]. [بقره:233]. *** جمع ولد اولاد است مثل [سباء:35]. وليد به معنى خادم و كودك است به اعتبار نزديك بودن ولادتش جمع آن ولدان مى‏باشد در صحاح گويد: «اَلْوَليدُ:اَلصَّبِىُّ» و در قاموس گفته: «اَلْوَليدُ:اَلْمَوْلُودُ وَ اَلصَّبِىُّ وَ الْعَبْدُ». راغب مى‏گويد: وليد به كسى گفته مى‏شود كه از ولادتش چندان نگذشته... و چون بزرگ شد ديگر وليد گفته نمى‏شود جمع آن ولدان مى‏باشد. على هذا در وليد قريب الولادة بودن معتبر است [شعراء:18]. گفت: آيا تو را در كودكى تربيت نكرديم. و سالى چند در ميان ما ماندى. [نساء:75]. چه شده كه در راه خدا و خلاص بيچارگان از مردان و زنان و كودكان، جنگ و جهاد نمى‏كنيدأ!!. * [واقعة:17]. مراد ازولدان خدمتكاران بهشت اند و اطلاق ولدان روشن مى‏كند كه همه تازه جوان اند. *** * [اخلاص:1-3]. در «بنو - ابن» بطور مشروح گفته شده كه عده‏اى در باره خدا به فرزند حقيقى قائل بودند كه از خدا زاييده شده (نعوذبالله) نه اينكه مراد ولد تشريفى بوده است چنانكه آيه [صافات:151-152]. فرزند حقيقى را نفى مى‏كند. * [بلد:1-4]. قسم به اين ديار تو در اين ديار ساكنى، قسم به پدرى بزرگ و آنچه متولد كرده. حقا كه انسان را در رنج و تعب آفريده‏ايم به قولى مراد از والد آدم و از «ماوَلَد» ذريه اوست. به قولى مراد ابراهيم و فرزندش اسماعيل عليهماالسلام است. در الميزان فرموده: ميان قسم و مقسم عليه نوعى تناسب لازم است و لذا مراد از «وَ والِدِ وَ ماوَلَدَ» كسى است كه ميان او و بلد مقسوم عليه نسبتى است و آن منطبق است بر ابراهيم و فرزندش اسماعيل عليهماالسلام و آن دو سبب اصلى بناء مكه و بانيان بيت الحرام اند... و ابراهيم «عليه السلام» همان است كه از خدا خواست مكه را بلد امن قراردهد. [ابراهيم:35]. و تنكير والد دلالت بر تعظيم دارد و آمدن «ماوَلَد» در جاى«مَنْ وَلَد» دال بر شگفتى امر اوست از جهت مدح مثل [آل عمران:36]. (تمام شد). پس در اين آيات قسم ياد شده به ديار مكه كه با سكونت حضرت رسول «صلى الله عليه واله» بر شرافتش افزوده شد و نيز قسم ياد شده به ابراهيم و فرزندش كه بانيان كعبه‏اند .

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
بِالْوَالِدَيْنِ‌ ۴
وَلَداً ۱۵
لِلْوَالِدَيْنِ‌ ۱
فَلِلْوَالِدَيْنِ‌ ۱
الْوَالِدَاتُ‌ ۱
أَوْلاَدَهُنَ‌ ۲
الْمَوْلُودِ ۱
وَالِدَةٌ ۱
بِوَلَدِهَا ۱
مَوْلُودٌ ۲
بِوَلَدِهِ‌ ۱
أَوْلاَدَکُمْ‌ ۳
أَوْلاَدُهُمْ‌ ۵
وَلَدٌ ۱۲
الْوَالِدَانِ‌ ۳
أَوْلاَدِکُمْ‌ ۲
الْوِلْدَانِ‌ ۳
الْوَالِدَيْنِ‌ ۱
وَالِدَتِکَ‌ ۱
أَوْلاَدِهِمْ‌ ۱
أَوْلاَدَهُمْ‌ ۱
أَوْلاَدُکُمْ‌ ۵
أَوْلاَداً ۲
أَلِدُ ۱
لِوَالِدَيَ‌ ۲
الْأَوْلاَدِ ۲
بِوَالِدَيْهِ‌ ۴
وُلِدَ ۱
بِوَالِدَتِي‌ ۱
وُلِدْتُ‌ ۱
وَلَدٍ ۲
وَلِيداً ۱
وَالِدَيَ‌ ۲
لِوَالِدَيْکَ‌ ۱
وَالِدٌ ۱
وَلَدِهِ‌ ۱
وَالِدِهِ‌ ۱
وَلَدَ ۲
لِوَالِدَيْهِ‌ ۱
وِلْدَانٌ‌ ۲
وَلَدْنَهُمْ‌ ۱
وَلَدُهُ‌ ۱
يَلِدُوا ۱
الْوِلْدَانَ‌ ۱
وَالِدٍ ۱
يَلِدْ ۱
يُولَدْ ۱

ریشه‌های مرتبط