مَنَعَک

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

باز داشتن. ضد عطا كردن. [اعراف:12]. چه چيز بازداشت اينكه سجده نكنى آنگاه كه امرت كردم؟ مَنُوع: مبالغه است يعنى بسيار بازدارنده [معارج:21]. چون خير به او رسد بسيار مانع و بخيل است. مَنَّاع نيز مبالغه است به معنى شديد المنع [قلم:12].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...