إِذ

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

ظرف زمان ماضى است و از گذشته خبر ميدهد نحو [بقره:83] راغب گويد: اِذ معناى شرط ندارد مگر آنكه كلمه «ما» به آن اضافه شود.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول