سوره القارعة

از الکتاب
سوره العاديات سوره القارعة سوره التكاثر
شماره کتابت : ١٠١
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٣٠
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ١١
تعداد کلمات : ٤٠
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١

متن سوره

کوبنده!

چیست کوبنده‌؟

و چه فهمانیدت (که) کوبنده چیست‌؟

روزی که مردم همچون پروانه پراکنده‌اند،

و کوه‌ها مانند پشمِ زده‌شده‌اند.

پس اما هر کس میزان‌هایش سنگین بود،

هم(او) در زندگی‌ای خوشایند است.

و اما هر که میزان‌هایش سبک بود،

محور و مقصدش پرتگاهی آتشین است.

و چه فهمانیدت (آن) پرتگاه چیست‌؟

آتشی است سوزنده و گدازنده.


محتوای سوره