هِيَه

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[قارعة:8-11]. «هِيَهْ» همان ضمير «هى» است راجع به هاويه و هاء آن براى وقف است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...