سوره التكاثر

از الکتاب
سوره القارعة سوره التكاثر سوره العصر
شماره کتابت : ١٠٢
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ١٦
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٨
تعداد کلمات : ٢٨
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

متن سوره

تفاخر به افزون‌طلبی، شما را (به خود واداشته و) از خدا باز داشته.

تا گذارتان به گورستان‌ها رسید.

هرگز (نه چنان است)! در آینده [:برزخ] خواهید دانست.

سپس هرگز (نه چنان است)! در آینده [:رستاخیز] خواهید دانست.

هرگز چنین نیست، اگر علم‌الیقین دارید!

بی‌گمان دوزخ را بی‌امان می‌بینید.

سپس آن را بی‌چون به عین‌‌الیقین همواره خواهید دید.

سپس به‌راستی در آن هنگام (و هنگامه) از نعمت (پروردگارتان) بی‌امان پرسیده خواهید شد.


محتوای سوره