کَالْفَرَاش

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«فَراش» از مادّه «فَرش» جمع «فراشة» بسیارى آن را به معناى «پروانه» مى دانند و بعضى نیز آن را به معناى «ملخ» تفسیر کرده اند.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...