سوره الشمس

از الکتاب
سوره البلد سوره الشمس سوره الليل
شماره کتابت : ٩١
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٢٦
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ١٥
تعداد کلمات : ٦٩
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥

متن سوره

سوگند به خورشید و میان‌روزش.

سوگند به ماه هنگامی که از پی‌اش می‌رود.

سوگند به روز هنگامی که خورشید را نمایان کند.

سوگند به شب هنگامی که چون پرده بر آن پوشد.

سوگند به آسمان و آنچه آن را سازمان و سامان داد.

سوگند به زمین و آنچه که آن را گشاده کرد و به حرکت درآورد.

سوگند به نَفْسی و آنچه سازمانش داد.

پس پلیدکاری و پرهیزگاریش را به او الهام کرد.

(که) هر کس نفسش را پاک گردانید، به‌راستی رستگار کرد.

و هر کس آلوده‌اش ساخت، همواره زیان کرد.

ثمودیان با طغیانشان به تکذیب پرداختند،

چون شقی‌ترینشان برانگیخته شد.

پس فرستاده‌ی خدا به آنان گفت: «زنهار! ماده شتر خدا را و (نوبت) آب خوردنش را (حرمت نهید).»

پس دروغزنش خواندند و آن (ماده شتر) را پی کردند. پس پروردگارشان به (سزای) گناهشان بر (سر و سامان)‌شان هلاکتی پراضطراب فرو فرستاد. پس (دوباره شتر را زنده کرد) و سامانش داد.

و از پی‌آمد کار خویش، بیمی نمی‌دارد.


محتوای سوره