سوره البروج

از الکتاب
سوره الإنشقاق سوره البروج سوره الطارق
شماره کتابت : ٨٥
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٢٧
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٢٢
تعداد کلمات : ١٢٤
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢

متن سوره

سوگند به آسمان دارای کاخ‌ها.

و سوگند به روز موعود [:قیامت].

و سوگند به گواه و گواهی‌شونده.

مرگ بر آدم‌سوزان زمینِ شکاف‌دار .

آتش مایه‌دار و گیرانه‌ی انبوه.

چون آنان بر بلندای آن نشسته‌اند.

و ایشان بر آنچه بر (سر و سامان) مؤمنان می‌آوردند، گواهانند.

و از آنان عیبی انتقام‌آور نگرفته بودند، جز اینکه (آنان) به خدای عزیز ستوده ایمان آوردند.

کسی (که) فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از اوست‌، و خدا بر هر چیزی بسیار گواه است.

بی‌امان کسانی که مردان و زنان مؤمن را به آتش در کشیده، سپس توبه نکردند، برایشان عذاب جهنم است و ایشان را عذاب بس سوزان است.

بی‌گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته‌(ی ایمان) کردند، برایشان باغ‌هایی (با درختان) سردرهم است که از زیر (درختان)شان نهرها روان است‌؛ این است (همان) کامیابی سالم بزرگ.

به‌راستی حمله‌ی پروردگارت سخت سنگین است.

همواره (هم)اوست که (آفرینش را) می‌آغازد و (هم او) باز می‌گرداند.

و اوست بس پوشنده‌ی (گناهان و نقصان‌ها و) بسی دوستدار (مؤمنان).

صاحب عرش و دارای کرامت و رحمتی گشاده (در عرش و فرش).

آنچه می‌خواهد (نسبت به آن) فعّال است.

آیا تو را حدیث سپاهیان آمد؟

(سپاهیان) فرعون و ثمود.

بلکه آنان که کافر شده‌اند در (ژرفای) تکذیبند.

حال آنکه خدا از پشتشان (بر ایشان) محیط است.

بلکه آن قرآنی، با کرامتی گشاده است،

(که) در لوحی [:جایگاهی آشکار] محفوظ است.


محتوای سوره