سوره الطارق

از الکتاب
سوره البروج سوره الطارق سوره الأعلى
شماره کتابت : ٨٦
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٣٦
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ١٧
تعداد کلمات : ٧٠
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧

متن سوره

سوگند به آسمان و فرودآینده(ای) از آن.

و چه فهماندت که آن فرودآینده چیست‌؟

اختر فروزان سوراخ‌کن.

هیچ کس نیست مگر اینکه در آن هنگام (و هنگامه)، نگاهبانی (ربّانی) بر او (گماشته شده) است.

پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است‌؟

از آبی‌جهنده آفریده شده،

(که) از صُلب (مرد) و از میان استخوان‌های سینه(‌ی زن،) برون می‌آید.

همواره او [:خدا] بر باز گردانیدن وی به‌راستی تواناست.

آن روز که رازها فاش شوند،

پس برای او [:انسان و...] نه هیچ نیرویی است و نه هیچ یاوری‌.

سوگند به آسمان دارای (حالت) بازگردانیدن (امانت‌ها) و بازگشتن (به حالت گازی نخستین).

و سوگند به زمین شکاف‌دار (آماده‌ی کِشت).

(که) همانا این قرآن بی‌گمان گفتاری قاطع و جداکننده(ی حق از باطل) است.

و آن (هرگز) شوخی نیست.

آنان بی‌امان دست به نیرنگی بزرگ می‌زنند.

و (من نیز برابرشان) دست به نیرنگی بزرگ می‌زنم.

پس کافران را مهلت ده و اندکی آنان را به حال خود واگذار.


محتوای سوره