سوره الأعلى

از الکتاب
سوره الطارق سوره الأعلى سوره الغاشية
شماره کتابت : ٨٧
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٨
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ١٩
تعداد کلمات : ٨٢
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩

متن سوره

نام پروردگار -والاترین‌- خود را به پاکی بستای.

همان که آفرید، پس سامان بخشید.

و آن که اندازه‌گیری کرد، پس راهنمایی نمود.

و کسی که چراگاه را برون آورد.

پس (از چندی) آن را خاشاکی تیره‌گون گردانید.

ما به زودی تو را خواننده(ی آیات وحیانی) خواهیم کرد، پس (آن را) فراموش نمی‌کنی.

جز آنچه (را) خدا خواسته (که برایت نخواند). همواره او آشکار و آنچه را که نهان است می‌داند.

و (کار) تو را برای (پیمودنِ) آسان‌ترینِ راه آسان کنیم.

پس به یاد(شان) آور، اگر یادواره سودمند است.

آن کس که بهراسد، زودا به‌راستی پند گیرد.

و شقی‌ترین (مکلفان) خود را از آن با کوشش، دور کند.

کسی که آتشی بزرگ را شعله زند.

سپس در آن نه بمیرد و نه زندگی کند.

به‌راستی رستگار کرد آن کس که خود را بسی پاک گرداند.

و نام پروردگارش را یاد کرد، پس نماز گزارد.

بلکه (شما) زندگی دنیا را (بر آخرت) بر می‌گزینید.

حال آنکه آخرت نیکوتر و پایدارتر است‌.

بی‌گمان در صحیفه‌های گذشته (همچنان) این (وحی) موجود است؛

(در) صحیفه‌های ابراهیم و موسی.


محتوای سوره