سوره الإنشقاق

از الکتاب
سوره المطففين سوره الإنشقاق سوره البروج
شماره کتابت : ٨٤
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٨٣
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٢٥
تعداد کلمات : ١٢٤
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥

متن سوره

آن‌گاه که آسمان از هم بشکافد.

و پروردگارش را فرمان برد و (چنان) سزد.

و آن‌گاه که زمین کشیده شود،

و آنچه را در درون دارد برون افکند و تهی گردد.

و پروردگارش را فرمان برد و (چنان) سزد.

هان ای انسان! بی‌گمان تو سوی پروردگار خود در تلاشی. پس او را ملاقات‌کننده‌ای.

پس اما کسی که کارنامه‌اش به دست راستش داده شود،

پس در آینده‌ای زود با او حسابی آسان شود.

و شادمان سوی کسانش باز گردد.

و اما کسی که کارنامه‌اش (از) پشت سرش به او داده شود،

پس در آینده‌ای دور هلاک و تباهی (خویش) را (همی) خواهد.

و آتشی زبانه‌دار بیفروزد.

او بی‌گمان در (میان) خانواده‌ی خود شادمان بود.

او همانا پنداشت که هرگز حیرت‌زا بر نخواهد گشت.

آری، همواره پروردگارش به او بینا بود.

پس به روشنیِ میانه‌ی روز و شب سوگند نمی‌خورم.

سوگند به شب و آنچه (شب) فرو پوشاند.

و سوگند به ماه، چون بدرتمام شود.

بی‌چون و بی‌امان از حالی به حالی بر خواهید نشست.

پس آنان را چیست (که) ایمان نمی‌آورند؟

و (چرا) چون بر آنان قرآن تلاوت شود به‌راستی (برایش) سجده [:خشوع‌] نمی‌کنند؟

(نه!) بلکه آنان که کفر ورزیده‌اند، (به آن همان را) تکذیب می‌کنند.

و خدا به آنچه در پنهان نگاه می‌دارند داناتر است.

پس آنان را به عذابی دردناک نوید ده‌.

مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته(ی ایمان) کرده‌اند، (که) آنان را پاداشی بی‌منّت و ناگسستنی خواهد بود.


محتوای سوره