روایت:الکافی جلد ۱ ش ۹۵۶

از الکتاب


آدرس:

عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الوشا عن داود الحمار عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله ع قال سمعته يقول :


الکافی جلد ۱ ش ۹۵۵ حدیث الکافی جلد ۱ ش ۹۵۷
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱
بخش : -
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) درباره امامت عامه
موضوعات : امامت عامه، امامت

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۳, ۲۷

ابن ابى يعفور گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى فرمود: خدا روز قيامت با سه طائفه سخن نكند و آنها را تبرئه نكند و عذاب دردناك از آن آنها باشد: هر كه به ناحق از طرف خدا مدّعى امامت باشد، و هر كه امام بر حق و از طرف خدا منكر شود، و هر كه معتقد باشد كه اين دو از اسلام بهره‏اى دارند.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۲, ۲۰۰

ابن ابى يعفور گويد: شنيدم، امام صادق عليه السلام ميفرمود: سه كسند كه در روز قيامت خدا با آنها سخن نگويد و پاكشان نكند و عذابى دردناك دارند: ۱- هر كه ادعاء امامت از طرف خدا كند و حق نداشته باشد. ۲- كسى كه امام از طرف خدا را انكار كند. ۳- آنكه معتقد باشد كه اين دو از اسلام بهره‏ئى دارند.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۲, ۲۸۹

چند نفر از اصحاب ما روايت كرده‏اند، از احمد بن محمد، از وشّاء، از داود حمّار، از ابن ابى يعفور، از امام جعفر صادق عليه السلام كه گفت: شنيدم از آن حضرت كه مى‏فرمود: «سه كسند كه خدا در روز قيامت با ايشان سخن نمى‏گويد (و اين كنايه است از بى التفاتى نسبت به ايشان) و ايشان را پاك نمى‏سازد از پليدى گناه به آب عفو و غفران (يا ايشان را مدح و ثنا نمى‏كند) و براى ايشان است عذابى دردناك (يا درد آورنده): كسى كه ادعا كند امامت را از جانب خدا و امامت از براى او نباشد، و كسى كه امامى را كه از جانب خداست انكار كند، و كسى كه گمان كند كه اين دو كس را در اسلام بهره‏اى هست».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ١٤٤
 2. آل عمران ١٥٩
 3. ابراهيم ٣٥
 4. الأعراف ١٤٢
 5. الأنبياء ٧٣
 6. الأنعام ١٢٢
 7. الأنعام ٩٣
 8. البقرة ١٢٤
 9. البقرة ٢٥
 10. المائدة ٣


احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۲۰ (روایت شده از: امام هادى عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۴۲۷ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۴۳۳ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۴۴۰ (روایت شده از: امام موسى كاظم عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۴۴۵ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 6. الکافی جلد ۱ ش ۴۴۷ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 7. الکافی جلد ۱ ش ۴۵۳ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 8. الکافی جلد ۱ ش ۴۵۵ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 9. الکافی جلد ۱ ش ۴۶۵ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 10. الکافی جلد ۱ ش ۴۶۹ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 11. الکافی جلد ۱ ش ۴۷۲ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 12. الکافی جلد ۱ ش ۴۷۴ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 13. الکافی جلد ۱ ش ۴۸۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 14. الکافی جلد ۱ ش ۵۱۰ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 15. الکافی جلد ۱ ش ۵۸۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 16. الکافی جلد ۱ ش ۶۰۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 17. الکافی جلد ۱ ش ۷۵۴ (روایت شده از: حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 18. الکافی جلد ۱ ش ۹۵۳ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 19. الکافی جلد ۱ ش ۹۵۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 20. الکافی جلد ۱ ش ۹۵۸ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)

... نتایج بیشتر