الْأَجْدَاث

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«أَجْداث» جمع «جدث» (بر وزن قفس) به معناى «قبر» است. این تعبیر نشان مى دهد که معاد، علاوه بر جنبه روحانى، جنبه جسمانى نیز دارد; و از همان مواد قبلى، جسم جدید ساخته، و پرداخته مى شود.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

قبر. جمع آن اجداث است (مجمع، صحاح، قاموس) و در آن جدف (بفاء) نيز گفته‏اند. [يس:51] آنگاه آنها از قبرها به جانب پروردگارشان به سرعت مى‏روند اين آيه نظير آيه [معارج:43] است بنابرآنكه «يَنْسِلُونَ» از نُسُول به معنى سرعت باشد چنانكه مجمع البيان عقيده دارد. [قمر:7] درباره اين آيه تحقيقى داريم كه در جراد مطالعه شود. در موقع بحث رفيق دانشمندم آقاى محمد امين رضوى صاحب كتاب تجسم عمل و غيره، احتمال ميدادند كه «ينسلون» در آيه اوّل از نسل به معنى تولّد باشد يعنى آنها از قبرها متولّد مى‏شوند. ولى «نسل» از باب ضرب يضرب در لغت به معنى زائيدن و كثير الولد شدن نيامده و از باب نصر ينصر بدان معنى به كار رفته است و از هر دو باب نصر ينصر بدان معنى اسراع در حركت آمده است وانگهى آيه 43 معرج قرينه است مه «ينسلون» به معنى سرعت مى‏باشد و اگر دليلى از لغت داشتيم احتمال ايشان كاملا قه جا بود و «ينسلون» در قرآن از باب نصر ينصر خوانده نشده است .

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...