الّذِي

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

اسم موصول مذكّر جمع آن در قرآن فقط الذين آمده ناگفته نماند محلّ الّتى و الّذى، مادّه (ل ت ى - ل ذ ى) بود چنانچه كه در اقرب الموارد است ولى ما ترتيب المعجم المفهرس را مراعات كرديم.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول