فَسَاهَم

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«ساهَم» از مادّه «سهم» در اصل، به معناى تیر، و «مساهمه» به معناى قرعه کشى آمده است، زیرا به هنگام قرعه کشى، نامها را بر چوبه هاى تیر مى نوشتند، و با هم مخلوط مى کردند، سپس یک چوبه تیر، از آن بیرون مى آوردند و به نام هر کس اصابت مى کرد، شمول قرعه مى شد.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[صافات:141]. سهم تير معروف و تير قرعه است مساهمه قرعه انداختن با يكديگر است يعنى يونس قرعه انداخت يا در قرعه شركت كرد و از مغلوبان شد. از مدحضين روشن مى‏شود غلبه شدگان بيشتر بوده و يونس يكى از آنها بوده است چنانكه در «دحض» گذشت.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...