يَلْهَث

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«یَلْهَثْ» از مادّه «لهْث» (بر وزن بحث) به معناى زبان در آوردن سگ به هنگام تشنگى است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

لهث آن است كه سگ از عطش زبانش را بيرون آورد چنانكه در مفردات و مجمع گفته است در قاموس و اقرب گفته: «لَهَثَ الْكَلْبُ وَ غَيْرُهُ» سگ و غير سگ زبانش را با تنفس شديد از جهت عطش يا رنج يا خستگى بيرون آورد [اعراف:176]. يعنى حكايت او حكايت سگ است كه اگر بر آن حمله كنى زبانش را بيرون آورد و اگر تركش كنى باز زبانش را بيرون مى‏آورد، اين مثل آنان است كه آيات ما را تكذيب كرده‏اند. ظاهراً مراد آن است: همانطور كه سگ زبانش را با دم زدن شديد بيرون مى‏كند خواه او را بزنى يا نزنى، آن شخص هم خواستش هواى نفس است خواه وسائل توفيق در اختيارش باشد يا نباشد، مكذبين هم عادتشان همان است خواه هدايتشان كنى يا نكنى. واللَّه اعلم.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...