ذٰلِک

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

اسم اشاره براى بعيد است لام آن براى افاده دورى و كاف آن براى خطاب است (اقرب) و خطاب نسبت به كسى است كه كلام بر او القا مى‏شود. طبرسى فرمود: لام آن براى تأكيد است شايد مراد تأكيد دورى است. نحو [اسراء:97]. گاهى با آن بشيى حاضر اشاره مى‏شود و مراد از آن نشان دادن علّو رتبه آن شئى است مثل [بقره:1] مراد از كتاب قرآن است وبجهة بلندى مقام آن با ذلك اشاره شده. اين وجه بهتر از وجوه عديده‏اى است كه درباره «ذلك» در اين آيه گفته‏اند. و نيز با اين كلمه به مطلب گذشته در كلام، كه چندان هم دور نيست اشاره مى‏شود مثل [بقره:68].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول