نُنْسِهَا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«نُنْسِها» در اصل از مادّه «انساء» به معناى تأخیر انداختن و یا حذف کردن و از اذهان بردن است که در صورت اول از مادّه «نسأ» مى باشد و در صورت دوم از مادّه «نسى».

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...