سوره المسد

از الکتاب
سوره النصر سوره المسد سوره الإخلاص
شماره کتابت : ١١١
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٦
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٥
تعداد کلمات : ٢٦
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥

متن سوره

بریده است دو دست ابولهب و (خودش هم) بریده است.

داراییش و دستاوردش سودش نداد.

به زودی آتشی زبانه‌دار (پس از مرگش) بیفروزد.

و زنش، بس کشنده‌ی هیزم است؛

بر گردنش طنابی از لیف ]: گردن بندطلایی[ خرماست.


محتوای سوره