سوره النصر

از الکتاب
سوره الكافرون سوره النصر سوره المسد
شماره کتابت : ١١٠
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ١١٤
محل نزول : مدينه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٣
تعداد کلمات : ٢٢
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣

متن سوره

هنگامی که یاری خدا و پیروزی(اش) فرا رسد،

و ببینی مردم دسته دسته در دین خدا در آیند،

پس با ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او پوشش بخواه، (که) وی همواره برگشت‌کننده و پذیرای برگشتگان (سرگشته) بوده است.


محتوای سوره